Algemene voorwaarden

Revisiedatum: maart 2021

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

De website, toegankelijke via het adres https://foodbox.15gram.be, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door 15gram bvba, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Kielsbroek 4 C2, opgenomen in de KBO onder het nummer 0448.142.473, hierna genoemd “15gram”.

Telefoonnummer: +32 3 450 81 01
e-mailadres: Klantendienst@15gram.be
Bankrekeningnummer: BE70 0012 2833 2925

Artikel 2 – Definities

 1. Verkoper: 15gram
 2. Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door 15gram op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
 3. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen 15gram en de Koper inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
 4. Goederen: elk product dat te koop wordt aangeboden door 15gram op de Website.
 5. Website: de website van de Verkoper, toegankelijk via 15gram.be
 6. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van 15gram en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van 15gram en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen 15gram en de Koper.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 15gram als webwinkelier aan de Koper, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Koper minstens 18 jaar oud zijn. Indien dit niet het geval is dient de bestelling geplaatst te worden door de ouder(s) of de wettelijke voogd. In het geval 15gram merkt dat de bestelling alsnog werd geplaatst door een minderjarige, behoudt 15 gram zich het recht om dergelijke bestelling te weigeren.
 4. 15gram levert enkel in Vlaanderen en Brussel. Als er een leveringsadres in een ander land wordt opgegeven, kan 15gram beslissen om de bestelling te weigeren.
 5. De Algemene Voorwaarden zijn steeds beschikbaar via de Website 15gram.be
 6. Indien een Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt een kopie van de Algemene Voorwaarden samen met de bestellingsbevestiging, of ten laatste bij de levering aan de Koper bezorgd, en dit in een formaat dat deze kan opslaan of afdrukken.
 7. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke goederen – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 8. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 9. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door 15gram wordt ingestemd.
 10. 15gram behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 11. Door het gebruik van de Websites van 15gram en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
 12. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en 15gram, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Artikel 4 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld en zolang de voorraad strekt.
 2. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
 3. 15gram beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat 15gram gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden goederen en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als 15gram zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren.
 4. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres, en zodra 15gram voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.
  In het geval dat dat uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan 15gram niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de Koper gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 5. De consument die goederen aankoopt bij 15gram is de eindconsument. De goederen mogen op geen enkele wijze doorverkocht worden.

Artikel 5 – Bestelling

 1. Om online een product aan te kopen dient het product toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden ingegeven. Hierna kan de Koper de wijze van levering kiezen: thuisadres, specifiek afleveradres, … Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige formulering. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief.

Artikel 6 – Abonnement

 1. De koper kan beslissen slechts een 1-malige bestelling te doen bij 15gram of kan beslissen een abonnement aan te gaan. Bij een één-malige bestelling is het in geen geval mogelijk gebruik te maken van eventueel voorziene of uitgegeven kortingsbonnen.
 2. In het geval de Koper beslist een abonnement aan te gaan met 15gram heeft deze de keuze tussen volgende mogelijkheden:
  • Een wekelijks abonnement van 3 maaltijden voor 2 of 4 personen
  • Een tweewekelijks abonnement van 3 maaltijden voor 2 of 4 personen
 3. De Koper dient wekelijks aan te geven welke gerechten deze wenst te bestellen uit de ter beschikking gestelde lijst op de Website. De Koper heeft steeds de keuze uit 3 gerechten.
  In het geval de Koper geen keuze maakt uit de ter beschikking gestelde lijst, kiest 15gram zelf welke gerechten er worden gelverd.
 4. De Koper beschikt steeds over de mogelijkheid het abonnement te pauzeren. Dit voor één week, twee weken of onbepaalde duur.
 5. In het geval de Koper het abonnement wenst te pauzeren dient deze dit ten laatste 4 dagen voor de volgende levering mee te delen aan 15gram. Dit via de website > Mijn account > Mijn abonnement
 6. Indien de Koper het aangegane abonnement wenst stop te zetten kan dit ten laatste 4 dagen voor de volgende levering. Dit via de website > Mijn account > Mijn gegevens
 7. Indien de Koper zijn of haar abonnement wenst wenst te wijzigen kan kan dit ten laatste 4 dagen voor de volgende levering. Dit via de website > Mijn account > Mijn abonnement

Artikel 7 – Prijzen

 1. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden.
 2. In het geval de Koper een abonnement aangaat is de prijs deze voor het aangegane abonnement. In het geval van verlenging of uitbreiding van het abonnement zal een nieuwe prijs verschuldigd zijn.
 3. De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke 15gram in haar orderbevestiging heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door 15gram worden gecorrigeerd.
 4. Leveringskosten en retourkosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijke aan de Koper meegedeeld.

Artikel 8 – Betaling

 1. Bij bestellingen via de Website kan op volgende wijzen betaald worden:
  • Kredietkaart
  • Bancontact
  • Kbc betaalknop
  • Belfius Direct Net
  15gram kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website.
 2. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. 15gram is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 3. Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Koper te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

Artikel 9 – Levering en leveringstermijn

 1. Alle goederen worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres.
 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en steeds op maandag afgeleverd. De levering zal steeds plaatsvinden tussen 13u en 18u of tussen 17u en 22u, afhankelijk van het wat u heeft aangegeven bij bestelling.
 3. Indien een product, door de Koper besteld, tijdelijk niet op voorraad is, brengt 15gram de Koper hiervan zo snel mogelijk, via e-mail, op de hoogte. De Koper heeft dan de mogelijkheid een ander product uit de voorziene lijst te kiezen. In geen geval geeft dit de Koper het recht de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden noch om een schadevergoeding te vorderen.
 4. Het transport van de goederen zal steeds gebeuren op risico van 15gram.
 5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 6. Vanaf het moment van ontvangst door de consument dienen de goederen, gezien de aard van het product, onmiddellijk in de koelkast of in de vriezer, naargelang het product, opgeslagen te worden.
 7. De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het product om dit in ontvangst te nemen.
 8. 15gram is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:
  • de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft;
  • niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper;
  • de Koper niet ogenblikkelijk een juist/nieuw adres opgeeft.
 9. De totale aansprakelijkheid van 15gram bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product / de producten in kwestie.
 10. Gezien de aard van het product worden postbusadressen niet aanvaard.

Artikel 10 – Herroepingsrecht

 1. Volgens de boek VI van het Wetboek Economisch Recht, geldt er geen herroepingsrecht voor voedingsmiddelen en bederfelijke waren. Uw aankoop is dus definitief en wordt door 15gram niet teruggenomen.
 2. Wat betreft het aangaan van het abonnement beschikt de Koper over 14 dagen bedenktermijn, voor zover de uitvoering, de eerste levering, nog niet heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

 1. 15gram garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. 15gram verzekerd daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.
 2. De producten verkocht door 15gram zijn verse voedingsmiddelen. 15gram doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er een correcte en veilige levering zal plaatsvinden, rekening houdende met de versheid van haar goederen, maar kan geen absolute garantie geven over de kwaliteit van het vervoer. De consument is daarenboven verplicht de ontvangen goederen onmiddellijk in de koelkast of vriezer te plaatsen om zo de kwaliteit van de goederen te waarborgen.
 3. 15gram levert de goederen door middel van gekoelde verzending om zo de kwaliteit van haar goederen zo veel als mogelijk te waarborgen. In het uitzonderlijke geval dat de kwaliteit van de levering toch zou aangetast zijn moet de Koper onmiddellijk, direct op het moment van levering, 15gram hiervan op de hoogte brengen en hiervan het bewijs leveren. Op de Koper rust immer de verplichting om onmiddellijk na ontvangst de goederen nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn (bijvoorbeeld wanneer de producten niet meer vers zouden zijn, of werden beschadigd tijdens het vervoer), moeten dan ook ONMIDDELLIJK door de Koper aan 15gram per e-mail ter kennis worden gebracht en dit ten laatste binnen de 4 uur na de ontvangst.

  Gebreken die veroorzaakt zijn door het niet tijdig in de koelkast plaatsen door de consument kunnen niet verhaald worden op 15gram.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is 15gram niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van 15gram die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij 15gram, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van 15gram, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

Artikel 14 – Klachtenprocedure

 1. 15gram doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze 15gram contacteren via e-mail klantendienst@15gram.be of telefonisch +32 3 450 81 01
 2. Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 7 werkdagen te behandelen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten
 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van 15gram of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van Antwerpen tenzij een dwingende rechtsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 16 – Diverse bepalingen

 1. 15gram is niet aansprakelijk voor enige schade noch gevolgschade die voortkomt uit het niet juist bewaren, klaarmaken of niet tijdig klaarmaken/verbruiken van de geleverde producten.
 2. 15 gram doet steeds het nodige om duidelijk aan te geven welke producten het levert en indien nodig zullen de producten voorzien zijn van een ingrediëntenlijst. 15gram is niet aansprakelijk voor allergieën of intoleranties noch enige gevolgschade hiervan.
 3. Het niet of laattijdig uitoefenen van de rechten door 15gram bij eventuele overtreding door de Koper, kan niet aanzien noch geïnterpreteerd worden als een verklaring (expliciet of impliciet in zijn geheel of in een deel) van afstand haar rechten, noch vormt dit een beletsel voor de uitoefening van deze rechten. Een verklaring van afstand van rechten dient steeds uitdrukkelijk en schriftelijk gedaan te worden. In het geval er een uitdrukkelijke een schriftelijke afstand van een recht werd gedaan door 15gram in een specifieke omstandigheid, dan kan dit niet begrepen worden als een afstand van recht voor andere of toekomstige inbreuken.
 4. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met 15gram op volgend adres: 15gram bvba met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Kielsbroek 4 C2, België, per e-mail: klantendienst@15gram.be of per telefoon: +32 3 450 81 01.